x
Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Sepetim
YUKARI ÇIK
İçerik Menü

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Politika

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN POLİTİKA

 

 1. POLİTİKA’NIN AMACI

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanun, kişisel verilerin “veri sorumlusu” olarak sınıflandırılan ve kişisel verilerinişleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişilerce kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul veesasları ortaya koymaktadır.

 

Kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olaraktanımlanmıştır.

 

Kanun, diğer düzenlemelerinin yanı sıra, veri sorumlularına, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel verisi işlenecek olan veri sahiplerini bilgilendirme / aydınlatma yükümlülüğügetirmiştir. Kanun’un 10. maddesine göre veri sorumluları veri sahiplerini;  

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer hakları,

konularında bilgilendirmelidir.

İşbu doküman (“Politika”), Şirketimiz’in veri sorumlusu olarak kişisel verilerini işlediği gerçek kişilerin yukarıda belirtilen madde kapsamında aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır. Bu Politika’nın konusu Şirketimiz’in müşterileri, kurumsal müşterilerinin hissedarları, yetkilileri ve çalışanları, potansiyel müşterileri, iş ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin hissedarları, yetkilileri ve çalışanları ile çalışan adaylarımız, Şirketimiz’de eskiden çalışanlar ve stajyerlerimiz ile Şirketimizden emekli olan kişiler, ziyaretçilerimiz, şirket yetkilileri ile hissedarlarımız, işortağı ve tedarikçi adaylarımız ve sair üçüncü kişiler olup çalışanlarımıza ilişkin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hususlar Kanun’a uygun şekilde çalışanlara sunulan ayrı bir politika metnikapsamında düzenlenmektedir.

 1. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN KAPSAI VE ŞİRKETİMİZİN KANUNDAN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

2.1       Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Genel İlkeler

Kanun’un 4. maddesi uyarınca kişisel veriler, Kanun ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun bir şekilde işlenmelidir. Bu kapsamda veri sorumluları, yukarıda Bölüm 1’de belirtilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi dışında kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki genel ilkelere uymakla yükümlü kılınmıştır: 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

2.2       Kanun Kapsamında Kişisel Veri İşleme ve Paylaşım Amaçları

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Amaçlar

Kanun uyarınca kişisel veriler, kural olarak veri sahibinin açık rızası bulunmaksızın işlenememektedir. Bununla birlikte Kanun, 5 ve 6. maddeleri kapsamında kişisel veriler ve özelnitelikli kişisel veriler bakımından açık rıza bulunmaksızın veri işlenebilecek birtakım durumları belirlemiştir.

 1. madde uyarınca kişisel veriler,
 • Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya bedenbütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hallerinde veri sahibinin öncedenalınmış açık rızası bulunmasa dahi (gerekli aydınlatmanın yapılmış olması koşuluyla) işlenebilecektir.

Öte yandan, Kanun, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri “özel nitelikli” veya “hassas” kişisel veri olarak tanımlamış ve bunlarınişlenmesi için daha ağır şartlar öngörmüştür. Buna göre, özel nitelikli kişisel veriler, veri sahibinden açık rıza alınmış bulunan haller dışında ancak aşağıdaki koşullardaişlenebilecektir:

 • Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti vegüvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri, kanunlarda öngörülen hâllerde işlenebilecektir.  
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleriile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilecektir.
 1. Kişisel Verilerin Paylaşımına ilişkin Amaçlar

Veri işlemeye uygun şekilde, kişisel verilerin üçüncü bir tarafla paylaşılması (aktarım) da ilgilli veri sahibinden bu doğrultuda açık rıza alınmış olmasına tabi kılınmıştır. AncakKanun’un 8. maddesine göre veri işlemeye izin verilen şartlarda veri aktarımı da gerçekleştirilebilmekte olup bu doğrultuda yukarıda Bölüm 2.II.a’da belirtilen şartların varlığı halindeveri sahibinin rızası bulunmasa dahi kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri aktarımı yapılabilecektir.

Kanun, kişisel verilerin üçüncü taraflara aktarımı ile ilgili olarak yurtdışına aktarımı özel koşullara bağlamıştır. Buna göre, kişisel veriler;  Veri sahibinin açık rızasının bulunmasıhalinde, veya veri sahibinin açık rızası bulunmadığı ancak yukarıda belirtilen diğer şartlardan bir veya birkaçının karşılandığı hallerde; o Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli korumabulunması ve o Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda veri sorumlusunun ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olaraktaahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması kaydı ile yurtdışına aktarılabilmektedir.

2.3       Kanun Kapsamı Dışında Kalan Haller

Kanun’un 28. maddesi uyarınca aşağıdaki durumlarda Kanun uygulanmayacaktır:  

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan ailefertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.  
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkiletmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.  
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum vekuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.  
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. 

 

 1. KIŞISEL VERILERIN ŞIRKETIMIZ TARAFINDAN İŞLENMESI

 

3.1    Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Kategorizasyonu

Şirketimiz tarafından kişisel veriler, aşağıda tanımlı kategoriler altında işlenmektedir:

 

Veri Kategorisi

Kişisel Veri Kategorizasyonu Açıklama

Kimlik Bilgisi

Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgiler (örn. TCKN, pasaport no., nüfus cüzdanı seri no., ad-doyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanıörneği)

İletişim Bilgisi

Kişiyle iletişim kurulması amacıyla kullanılan bilgiler (örn. e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres)

Lokasyon Verisi

Veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan veriler (örn. araçkullanımı sırasında edinilen lokasyon verileri)

Müşteri Bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilere ait bilgiler (örn. müşteri no, meslek bilgisi, vb.)

Müşteri Bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşteriler tarafındangerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgiler (örn. talep vetalimatlar, sipariş ve sepet bilgileri, vb.)

Müşteri İşlem Bilgisi

Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasındaalınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler (örn. giriş çıkışlogları, ziyaret bilgileri, kamera kayıtları vb.)

Fiziksel MekanGüvenlik Bilgisi

Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticarigüvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişiselveri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinino işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi şifre veparola gibi bilgiler)

İşlem Güvenilirliği Bilgisi

Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticarigüvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişiselveri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinino işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi şifre veparola gibi bilgiler)

Risk Yönetimi Bilgisi

Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek içinişlenen kişisel veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar)

Finansal Bilgi

Kişisel veri sahibi ile mevcut hukuki ilişkinin tipine göre yaratılanher türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlarkapsamındaki kişisel veriler (Örneğin: veri sahibinin yapmış olduğuişlemlerin finansal sonucunu gösteren bilgiler, kredi tutarı, kart bilgisi, kredi ödemeleri, ödenecek faiz tutarı ve oranı, borç bakiyesi, alacak bakiyesi vb.)

Özlük Bilgisi

Şirket’in tedarikçilerinin çalışanlarının özlük haklarının oluşmasınatemel olan kişisel veriler (kanunen özlük dosyasına girmesi gerekenher türlü bilgi ve belge)

Çalışan Adayı Bilgisi

Şirketimiz nezdinde iş başvurusu yapmak üzere bilgilerini paylaşanveri sahiplerine ait, başvuru değerlendirme sürecinde kullanılankişisel veriler (örn. özgeçmiş, mülakat notları, kişilik testlerisonuçları vb.)

Çalışan İşlem Bilgisi

Şirket’in tedarikçi çalışanlarının işle ilgili gerçekleştirdiği her türlüişleme ilişkin kişisel veriler (örn. işe giriş-çıkış kayıtları, işseyahatleri, katıldığı toplantılara ilişkin bilgiler, güvenlik sorgusu, mail trafikleri izleme bilgisi, araç kullanım bilgisi, şirket kartıharcama bilgisi)

Çalışan Penformans ve Kariyer Gelişim Bilgisi

Şirket’in tedarikçi çalışanlarının performanslarının ölçülmesi vekariyer gelişimlerinin insan kaynakları politikaları kapsamındaplanlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. performans değerlendirme raporları, mülakat sonuçları, kariyergelişimine yönelik eğitimler)

Yan Haklar VeMenfaatler Bilgisi

Şirket’in tedarikçi çalışanlarına sunulan yan hak ve menfaatlerinintakibinin yapılması ve tedarikçi çalışanlarının bunlardanfaydalandırılmasına yönelik işlenen kişisel veriler (örn. özel sağlıksigortası, araç tahsisi)

Pazarlama Bilgisi

Şirketimiz tarafından pazarlama faaliyetlerinde kullanılacak veriler(örn. pazarlama amcıyla kullanılmak üzere toplanan kişininalışkanlıkları, beğenilerini gösteren raporlar ve değerlendirmeler,hedefleme bilgileri, cookie kayıtları, veri zengileştirme faaliyetleri)

Hukuki İşlem VeUyum Bilgisi

Hukuki alacak ve hakların tespiti ve takibi ile borç ve kanuniyükümlülüklerin ifası amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. mahkemeve idari merci kararı gibi belgelerde yer alan veriler)

Denetim VeTeftiş Bilgisi

Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumukapsamında işlenen kişisel veriler (örn. denetim ve teftiş raporları, ilgili görüşme kayıtları ve benzeri kayıtlar)

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenliktedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

Talep/ŞikayetYönetimi Bilgisi

Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınmasıve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler (örn. Şirket’e yöneliktalep ve şikayetler, bunlarla ilgili kayıt ve raporlar)

Görsel ve İşitselVeri

Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlar (örn. fotoğraflar, kamera kayıtları ve ses kayıtları)

 

3.2     Kişisel Verilerin Şirketimiz Tarafından İşlenme Amaçları

Şirketimiz, yukarıda belirtilen kapsamda kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası,
 • Çalışanlara yönelik kurumsal iletişim ve/veya çalışanların katılım sağladığı kurumsal sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
 • Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Hukuk işlerinin takibi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası  İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
 • İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi,
 • Personel temin süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Şirket içi oryantasyon aktivitelerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini,
 • Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Şirketin üretim ve/veya operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,
 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Ücret yönetimi,
 • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

3.3    Kişisel Verilerin Şirketimiz Tarafından Aktarılması ve Veri Aktarımı Gerçekleştirilen Tarafların Kategorizasyonu

Şirketimiz tarafından kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlarla Grup Şirketlerimize, Şirket yetkililerimize, iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunenyetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlara aktarılabilecektir.

3.4    Kişisel Verilerin Şirketimiz Tarafından İşlenmesi Usulü

Şirketimiz, veri sorumlusu sıfatı ile Kanun’dan doğan yükümlülükleri kapsamında, veri sahiplerinden kişisel verilerini temin etmeden evvel Kanun’un 10. maddesi doğrultusunda verisahiplerini aydınlatmaktadır. Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen herhangi bir veri işleme süreci Kanun’da belirtilen ve yukarıda detaylandırılan şartları karşlamadığı takdirde ise verisahiplerinden açık rızaları temin edilmekte ve ilgili süreçler bahsi geçen açık rıza çerçevesinde sürdürülmektedir.

Kanun kapsamında açık rıza, “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” olarak tanımlanmış olup bu doğrultuda Şirketimiz veri sahipleriniKanun’un 10. maddesi uyarınca aydınlattıktan sonra açık rızalarını temin etmektedir. Kanun kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte, genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. 

Şirketimiz, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak birdeğerlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verilerisaklamaktadır. Şirketimiz, bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dahil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile birliktekişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde anonimleştirmekte, silmekte veya yok etmektedir. Kanun kapsamında anonimleştirme “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbirsurette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmış olup Şirketimiz anonimleştirme faaliyetleri yürürlükteki mevzuatauygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir

3.5    Kişisel Veri Güvenliği

Şirketimiz, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik veidari önlemleri almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından asgari aşağıdaki aksiyonlar alınmaktadır:  

 • İşlenen kişisel verilere uygun yazılımsal ve donanımsal güvenlik önlemlerinin alınması,
 • Kanun kapsamında öngörülmüş bulunan denetimlerin gerçekleştirilmesi,
 • Şirket içi eğitimler, politika ve prosedürler ile Şirket ve çalışanların Kanun’a uyumunun sağlanması,
 • Şirket içi yetkilendirmeler ile bilgiye erişimin gereklilik esasına dayalı bir şekilde sağlanması ve kayıt altına alınması,
 • Kişisel veri işleme faaliyetlerinin süreç bazında takibinin gerçekleştirilmesi,
 • Tedarikçilerle ilişkilerde kişisel verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili sözleşmesel taahhütlerin alınması

 

 1. VERİ SAHİPLERİNİN KANUNDAN DOĞAN HAKLARI 

4.1    Veri Sahiplerinin Hakları

Kanun’un 11. maddesine göre kişisel veri sahipleri;  

 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 

Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası belli hallerde veri sahibinin veri sorumlusundan zararlarının tazmini dışında bir talepte bulunamayacağını düzenlemiştir. Buna gore;  

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veyadüzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,  
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması, hallerinde ilgili verilere yönelik olarakyukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

4.2    Hakların Kullanılması

Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için Başvuru Formu’nu kullanabileceklerdir. 

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, formun ıslak imzalı bir kopyasının elden veya noter aracılığıyla ya da Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ileMerkez Mah.Batı Sok.No:11 Bağımsız Bölüm:1
34535 M.Sinan B.Cekmece/Istanbul adresine iletilmesi veya 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak civteccivata@hs02kep.tradresine kayıtlı elektronik posta gönderimi ile veya Şirketimiz’e daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden gönderilecek e-mail ilegerçekleştirilebilmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bahsi geçen yöntemler dışında bir yöntem öngörülmesi halinde başvurular bu yöntemle de iletilebilecektir. 

Yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ile iletilen veri sahibi talepleri, Şirketimiz tarafından azami otuz gün içerisinde değerlendirilmekte ve cevaplanmaktadır. Şirketimiz, özellikle başvurusahibinin ilgili veri sahibi olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla başvuru sahibinden ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutmaktadır. Veri sahibi başvuruları kural olarakŞirketimiz tarafından ücretsiz olarak değerlendirilmektedir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından veri sahibinin talebine ilişkin bir ücret belirlenmiş ise, Şirketimiz bu ücretüzerinden ödeme talep etme hakkına sahip olacaktır.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.